Recommendations - super

Found: 1

Rachmaninov, Shostakovich: Works for cello & piano - Strulev/Yerokhin        
Rachmaninov: Sonata for cello and piano Op. 19, Vocalise Op. 34 No. 14 (trans. cello and piano), Shostakovich: Sonata for cello and piano Op. 40, Polka from "L'Âge d'Or" (trans. cello and piano) Borislav Strulev (cello) Serguei Yerokhin (piano)
Lyrinx
LYR2229

Page size: